top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES

Opdrachtnemer: het team van Green Made Weddings (Rubrina BV), de natuurlijke personen die de opdracht uitvoeren (al dan niet in onderaanneming).

Opdrachtgever: de klant, de natuurlijke perso(o)n(en) of rechtspersoon die handelt als opdrachtgever en die de opdracht geeft aan de opdrachtnemer tot het organiseren en stylen van diens (privé of bedrijfs)evenement.

Opdracht: de overeengekomen werkzaamheden die Green Made Weddings voor de opdrachtgever gaat uitvoeren.

 

Uitvoerdatum: de datum waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, de huwelijksdatum of datum van het evenement, zoals deze wederzijds is overeengekomen.
 

ARTIKEL 1 - OFFERTE

 1. De offerte is wederzijds vrijblijvend en is slechts 7 dagen geldig te rekenen vanaf de offertedatum, tenzij anders vermeld.

 2. Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, maar exclusief transportkosten en andere mogelijke extra kosten verder vermeld in de overeenkomst, tenzij anders vermeld. Alles wat niet uitdrukkelijk in de offerte wordt vermeld is niet in de prijs inbegrepen.

 3. De offerte garandeert geen beschikbaarheid, hiervoor dient de opdrachtgever bevestiging te vragen. De uitvoerdatum wordt pas definitief gereserveerd na ontvangst van het afgesproken voorschot en dit binnen de geldigheidstermijn vastgelegd in de offerte.

 4. Offerteprijzen worden opgegeven op basis van de tarieven die van kracht zijn op datum van opgave. Na overeenkomst behoudt de opdrachtnemer zich het recht om de opgegeven prijzen aan te passen indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Deze aanpassing kan maximaal 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedragen.

 5. Het akkoord gaan met de offerte kan zowel schriftelijk als via mail dmv handtekenen van de offerte. Het akkoord gaan met de offerte impliceert ook het akkoord gaan met de algemene voorwaarden en (huur)overeenkomst(en), dewelke steeds met de offerte worden meegeleverd.

 6. Bij het betalen van het voorschot of de vooruitbetaling gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en eventuele andere meegeleverde (huur)overeenkomst(en), dewelke met de factuur wordt meegeleverd.

ARTIKEL 2 - WIJZIGING OF ANNULERING

 1. De opdrachtnemer is gevolmachtigd om tijdens de voorbereiding of uitvoering van de opdracht bepaalde werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, wanneer blijkt dat dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Mogelijke extra kosten die hieruit voortkomen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te rekenen. De opdrachtnemer is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

 3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht het overeengekomen bedrag op de offerte te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever in het geval van verhoging van het bedrag in kennis stellen en zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan vermelden.

 4. Een wijziging, gewijzigde of supplementaire verandering in de opdracht kan een verhoging van de overeengekomen prijs met zich meebrengen en zal dan tevens het voorwerp uitmaken van een bijkomende facturatie.

 5. Het verlengen, verkorten of verplaatsen van de uitvoerdatum door de opdrachtgever is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.

 6. Een gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te gebeuren. Alle reeds betaalde voorschotten op het moment van opzeggen zijn niet terugvorderbaar. De opdrachtgever blijft in dit geval gehouden tot betaling van de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten voor de opdracht. Ook dient er een schadevergoeding te worden betaald aan de opdrachtnemer ten belopen van 50% van het totale overeengekomen offertebedrag. Bij opzegging binnen de 3 maanden (90 dagen) voor de uitvoerdatum dient de opdrachtgever het resterende bedrag zoals op de offerte nog te betalen aan de opdrachtnemer, zodat het totaalbedrag is afgelost.

 7. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtnemer zal de opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn. Alle reeds betaalde voorschotten op het moment van opzeggen zijn niet terugvorderbaar. De opdrachtgever blijft in dit geval gehouden tot betaling van de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten voor de opdracht.

 8. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij het om even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

ARTIKEL 3 - OVERMACHT

 1. Bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van de opdracht door de opdrachtgever ten gevolge van overmacht zal de opdrachtgever geen schadevergoeding worden verschuldigd. Het eindigen van de relatie van de opdrachtgever en diens partner geldt niet als zijnde overmacht. Wel gelden volgende gebeurtenissen:

  1. Het overlijden van 1 van de huwelijkspartners.
  2. Onverwachte ziekenhuisopname van 1 van de huwelijkspartners, tenzij deze het gevolg is van een vooraf door de huwelijkspartner gekende medische behandeling of ziekte.

  3. Het overlijden of onverwachte ziekenhuisopname (tenzij ten gevolge van een vooraf gekende medische behandeling of ziekte) van familieleden in de eerste graad van 1 van de huwelijkspartners en/of getuigen.

  4. Natuurrampen, oorlogssituaties, oproer

 2. Bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van de opdracht door de opdrachtnemer ten gevolge van overmacht zal de opdrachtnemer er alles aan doen om gepaste vervanging te zoeken. Reeds betaalde facturen worden als verworven beschouwd en zijn niet terugvorderbaar. De door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten betreft de opdracht en andere bewezen onkosten worden verder gefactureerd aan de opdrachtgever. Overmacht omvat volgende gebeurtenissen:

  1. (Ernstige) ziekte, hospitalisatie van de opdrachtnemer of haar kinderen en partner
  2. Overlijden van de opdrachtnemer, haar kinderen of partner of een familielid in eerste graad
  3. Oorlogssituaties, natuurrampen, pandemie
 3. Wanneer de opdracht in het buitenland georganiseerd dient te worden in gebieden waar het risico op onvoorziene gebeurtenissen hoger ligt dan in België, dan is dit bijkomend risico ten laste van de opdrachtgever. 

 4. De opdrachtnemer en/of een betrokken leverancier/partner van de opdrachtnemer heeft/hebben het recht om de opdracht eenzijdig te annuleren wanneer deze gevaar dreigt te veroorzaken voor haar medewerkers, haar materialen en/of aan derden, wanneer de weersomstandigheden het goede verloop van de opdracht kunnen verstoren of wanneer de opdracht om welke reden dan ook verboden of verhinderd wordt door bestuurlijke of gerechtelijke overheden.

 5. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht/bestelling door de opdrachtnemer en/of een betrokken leverancier/partner van de opdrachtnemer door redenen van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk en kan ook geen terugbetaling worden verkregen noch een schadevergoeding, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever draagt in dit geval het risico en blijft gehouden tot betaling van de door de opdrachtnemer reeds gemaakte kosten voor ontwikkeling, concept, research en andere bewezen onkosten en van een schadevergoeding voor de door de opdrachtnemer gederfde winst.

ARTIKEL 4 - CORONA/COVID19

 1. Corona/covid19 valt onder “tijdelijke overmacht”. Dit houdt in dat zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer, indien de opdracht niet kan doorgaan op de oorspronkelijk afgesproken uitvoerdatum, verplicht zijn de opdracht verder te zetten op een datum waarop de opdracht wel weer mag doorgaan. Beide partijen engageren zich hiervoor om een datum te vinden die past zowel voor de opdrachtgever als opdrachtnemer.

 2. De opdrachtgever is vrij om een nieuwe datum te kiezen doorheen het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de oorspronkelijk afgesproken uitvoerdatum indien het feest moet verplaatst worden zonder bijkomende kost.

 3. Indien de opdrachtgever een nieuwe datum kiest waarop de opdrachtnemer reeds bezet is, zowel door privé als professionele bezetting, dan dient het koppel een schadevergoeding te betalen conform Art. 2 van onderhavige algemene voorwaarden.

 4. Indien de opdrachtgever beslist om de opdracht in zijn geheel te annuleren dienen de kosten betaald te worden zoals onder de voorwaarden conform Art. 2 van onderhavige algemene voorwaarden.

 5. Indien de opdrachtgever de opdracht beslist op te delen in twee delen (één deel op de oorspronkelijk afgesproken datum of andere datum en één deel op een later tijdstip) zullen alle extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

 6. De opdrachtnemer voegt een ‘veilige werkomgeving’ clausule toe. Dit houdt in dat de opdrachtnemer het contract niet moet nakomen indien een veilige werkomgeving niet kan gegarandeerd worden. Hieronder verstaan we dat alle corona-maatregelen die de overheid instelt moeten gerespecteerd worden. 

 7. De opdrachtgever zal de verplaatsing van het event zo snel mogelijk laten weten. Indien de opdrachtgever wenst te verplaatsen vóór er een bepaalde ernst is gegeven de corona cijfers en voor de door de overheid ingestelde maatregelen van kracht zijn, kunnen er bijkomende schade-vergoedingen of prijsstijgingen plaatsvinden.

ARTIKEL 5 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De opdrachtnemer heeft hierbij een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 2. De opdrachtgever dient tijdens de uitvoering van de opdracht te zorgen voor een gezonde maaltijd voor de opdrachtnemer en de eventueel door haar ingeschakelde derden.

 3. Indien de opdrachtgever of opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aanstuurt op de inzet van extra (personele) ondersteuning,  dan wordt dit in rekening gebracht aan een uurtarief van € 45,- per uur per persoon, exclusief reis en verblijfkosten.

ARTIKEL 6 - BIJKOMENDE KOSTEN

 1. Eventuele bijkomende kosten, gemaakt door de opdrachtnemer, anders dan op de offerte zijn vermeld maar noodzakelijk voor de ontwikkeling, concept, research en uitvoering van de opdracht, kan de opdrachtnemer deze bijkomend factureren.

 2. Eventuele bijkomende kosten, aangerekend door derden, die voortkomen van de uitvoering van de opdracht zijn ten laste van de opdrachtgever.

 3. Indien de opdrachtnemer externe betalingen doet voor de opdrachtgever, gaande van decoratie of aankopen op de uitvoerdatum zelf, worden deze extra kosten doorgerekend op de eerstvolgende factuur, tenzij anders overeengekomen.

 4. Indien de event- of feestlocatie van de opdracht verder ligt dan een reistijd van 30min van de thuisbasis en/of de opdrachtnemer geacht wordt te blijven tot einde feest/opdracht of na middernacht wordt een vergoeding van € 150,- gefactureerd voor het boeken van een gepaste accommodatie in de buurt, dit om de veiligheid van de opdrachtnemer te waarborgen.

 5. Indien het huwelijk doorgaat in het buitenland is verblijf en vervoerskost initieel niet inbegrepen in de offerte en vallen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Alle termijnen die wordt opgegeven gelden slechts bij benadering en kan nooit tegen de opdrachtnemer worden ingeroepen tot het verkrijgen van interesten, schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst of niet betalen van de volledige offerte.

 2. De opdrachtgever zal de gehuurde materialen en/of ter beschikking gestelde materialen uitsluitend gebruiken als een goed en zorgvuldig huisvader overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en het doel waarvoor het goed is gefabriceerd en dus zorgen voor een passende en veilige opslag (droge afgesloten ruimte). De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer te allen tijde gemachtigde en vrije toegang te verlenen en verschaffen tot de ruimtes waar de goederen zich bevinden opdat de opdrachtnemer zich van de toestand van de goederen kan vergewissen.

 3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de opzet van de opdracht niet kan doorgaan door onvoorziene omstandigheden of overmacht. In dit geval is de opdrachtnemer gevolmachtigd om een andere oplossing te zoeken, ook al is deze anders dan initieel met de opdrachtgever afgesproken.

 4. De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor zichtbare of niet zichtbare mankementen bij gebruikte en gehuurde materialen. Klachten betreffende de materialen dienen aan de opdrachtnemer te worden gemeld ten laatste 3 dagen na de uitvoerdatum.

 5. De opdrachtnemer staat niet in voor de eventuele schade, verlies of vernietiging van materialen van de opdrachtgever en derden, behalve wanneer de schade of vernietiging te wijten is aan een grove nalatigheid in hoofde van de opdrachtnemer. In dit geval is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot wat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtnemer.

 6. Bij diefstal, schade, vernietiging, of verlies van beschikbaar gestelde materialen valt de schadevergoeding ten laste van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk. Bij materialen eigen aan de opdrachtnemer dient de opdrachtgever hiervoor een schadevergoeding te betalen die de kosten van de nieuwprijs van deze materialen dekt.

 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van materiaal tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden. De vervoerkosten zijn, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever.

 8. De opdrachtnemer kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade en letsels hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt aan of door de opdrachtgever zelf of aan derden (personen, dieren of goederen) tijdens de uitvoering van de opdracht.

 9. De opdrachtgever wordt verondersteld gerechtigd en gemachtigd te zijn tot het geven van de opdracht en draagt de volledige verantwoordelijkheid tegenover derden.

 10. Daar de opdrachtgever geldt als de organisator van het evenement en de opdrachtnemer als de door hen geëngageerde uitvoerder, zijn alle kosten en plichten van de organisator te zijner laste. Dit omvat o.a. onkosten voor publiciteit, taksen, auteursrechten, SABAM, vergunningen, verzekeringen en bedrijfsvoorheffing buitenlandse artiesten.

 11. In geval van wijziging of uitzonderlijke invoering van maatregelen door de veiligheidsdiensten of politie, zal de opdrachtnemer niet aansprakelijk kunnen gesteld worden evenmin als voor de eventueel hieraan verbonden kosten.

ARTIKEL  8 - DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden. 

 2. Op geen enkel moment is de opdrachtnemer aansprakelijk voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten, de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtgever en een derde waarbij de opdrachtnemer heeft bemiddeld. 

 3. Bij overeenkomsten met derden is de opdrachtnemer enkel te beschouwen als tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van de opdrachtnemer, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de opdrachtgever.

 4. In het geval waarin de opdrachtnemer gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de opdrachtgever.

 5. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de prestatie, het materiaal of werk van derden en onderaannemingen. De opdrachtnemer kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden. 

ARTIKEL 9 - BETALING

 1. Betalen kan oftewel via vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag en eventuele waarborg oftewel door betaling van het voorschot en dit binnen geldigheidstermijn vermeld op de factuur.

 2. Enkel en alleen betaling van het voorschot of door de vooruitbetaling van het volledige factuurbedrag en eventuele waarborg en dit binnen geldigheidstermijn vastgelegd in de offerte, is de uitvoerdatum bij de opdrachtnemer gereserveerd. De betaling dient te gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer van de opdrachtnemer onder vermelding van het factuurnummer.

 3. Het volledige offertebedrag moet ten laatste 30 dagen voor de uitvoerdatum worden volstort.

 4. In geval van niet-betaling van een factuur binnen de vermelde factuurtermijn kan de opdrachtnemer de opdracht annuleren conform Art. 2 van onderhavige algemene voorwaarden. Bovendien zal het verschuldigde factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van € 150 en dit voor iedere 30 dagen die volgen na factuurdatum.

 5. Kosten van invordering die zouden moeten worden gemaakt door de opdrachtnemer worden forfaitair begroot op 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150 en zijn eveneens ten laste van de opdrachtgever.

 6. Elk protest tegen een factuur dient voldoende gemotiveerd en per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum verstuurd te worden aan de maatschappelijke zetel van de opdrachtnemer.

ARTIKEL 10 - KLACHTEN

 1. Klachten dienen schriftelijk en per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de opdrachtnemer binnen de 7 dagen na factuurdatum. Bij verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de verstrekte diensten aanvaard te hebben. Bij het ontvangen van een klacht zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever een zo geschikt mogelijke oplossing uitwerken indien deze voldoende gestaafd is met informatie en bewijzen. 

ARTIKEL 11 - PUBLICITEIT

 1. De opdrachtnemer heeft het recht haar creaties van een identificatieteken te voorzien. Dit kenteken mag onder geen beding worden weggelaten of verborgen, tenzij na onderlinge schriftelijke overeenkomst. 

 2. De opdrachtnemer heeft het recht haar diensten en/of naam bekend te maken door middel van reclame op de locatie tijdens de opdracht.

 3. De opdrachtnemer heeft het recht om de naam van de opdrachtgever en/of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, met beschrijvend en/of visueel beeldmateriaal, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk verbod van de opdrachtgever.

 4. De opdrachtnemer heeft het recht om beschrijvend en/of visueel beeldmateriaal, gemaakt tijdens de opdracht, hetzij door zichzelf of door derden, te gebruiken voor commerciële - of promotie-doeleinden.

ARTIKEL 12 - EIGENDOM

 1. Alle ideeën, plannen, concepten, creaties of welke geestesvruchten ook die door de opdrachtnemer al of niet ter uitvoering van een gegeven opdracht worden geformuleerd, ontworpen of geschapen, zijn en blijven, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke afwijking hiervan, exclusieve eigendom van de opdrachtnemer. Zij mogen slechts worden openbaar gemaakt, aangewend, vermenigvuldigd, binnen de grenzen van wat schriftelijk door de opdrachtnemer is toegestaan. Iedere verwijzing, namaak, herdruk of eender welk gebruik ervan, zonder schriftelijke toestemming, is verboden, op straffe van een schadeloosstelling ten bedrag van 5 keer de prijs die er normaal wordt voor betaald.

 2. Alle teksten, afbeeldingen, video’s, plannen, berekeningen en andere die op eender welke wijze door de opdrachtnemer ter beschikking gesteld worden, blijven eigendom van de opdrachtnemer. 

ARTIKEL 13 - RECHT

 1. Het Belgisch recht is van toepassing op al onze offertes, facturen en eventueel andere documenten of overeenkomsten.

 2. Voor alle geschillen in verband met deze huurovereenkomst is enkel de rechtbank te Gent bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Deze voorwaarden zijn geldig vanaf januari 2022 en vervangen alle voorgaande.

bottom of page